Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG VΙ-A
“Ελλάδα-Κύπρος 2021-2027”
0 Εκατ.€
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
0 %
ΠΟΣΟΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
0
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Στόχοι του Προγράμματος

Ε.Σ. 2.1 Προώθηση μέτρων ενεργειακής απόδοσης και μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου Εγκεκριμένες Πράξεις Αποτελέσματα Πράξεων
Ε.Σ. 2.4 Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της πρόληψης του κινδύνου καταστροφών, της ανθεκτικότητας, λαμβάνοντας υπόψη προσεγγίσεις που βασίζονται στο οικοσύστημα Εγκεκριμένες Πράξεις Αποτελέσματα Πράξεων
Ε.Σ. 2.7 Ενίσχυση της προστασίας και της διατήρησης της φύσης, της βιοποικιλότητας και των πράσινων υποδομών, μεταξύ άλλων σε αστικές περιοχές, και μείωση όλων των μορφών ρύπανσης Εγκεκριμένες Πράξεις Αποτελέσματα Πράξεων
Ε.Σ. 4.3 Προώθηση της κοινωνικοοικονομικής ένταξης περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, νοικοκυριών με χαμηλό εισόδημα και μειονεκτουσών ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με ειδικές ανάγκες, μέσω ολοκληρωμένων δράσεων που περιλαμβάνουν υπηρεσίες στέγασης και κοινωνικές υπηρεσίες Εγκεκριμένες Πράξεις Αποτελέσματα Πράξεων
Ε.Σ. 4.6 Ενίσχυση του ρόλου του πολιτισμού και του βιώσιμου τουρισμού στην οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική ένταξη και την κοινωνική καινοτομία Εγκεκριμένες Πράξεις Αποτελέσματα Πράξεων
Ε.Σ. 7.3 Προστασία και οικονομική και κοινωνική ενσωμάτωση των υπηκόων τρίτων χωρών Εγκεκριμένες Πράξεις Αποτελέσματα Πράξεων