1η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για Στρατηγικά Έργα στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013
Τετάρτη, 06 Φεβρουάριος 2013 11:32
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ1η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για Στρατηγικά Έργα στο πλαίσιο του Προγράμματος Ελλάδα-Κύπρος 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΠO 06/02/13
ΕΩΣ 30/04/13
ΑΞΟΝΑΣ  
1. Ανταγωνιστικότητα x
2. Φυσικό και Πολιτιστικό Περιβάλλον -
3. Προσβασιμότητα και ασφάλεια x
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ  
Εθνικές, Περιφερειακές ή τοπικές δημόσιες αρχές x
Οργανισμοί δημοσίου δικαίου x
Ιδιωτικοί οργανισμοί x
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 8.500.000,00
ΑΡΧΕΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ
1.

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων

2.

Αίτηση Υποβολής

3.

Δήλωση Εταιρικής Συνεργασίας

4.

Δήλωση Συγχρηματοδότησης-Μη Διπλής Χρηματοδότησης

5.

Βεβαίωση μη παραγωγής εσόδων

6.

Οδηγός Προγράμματος

7.

Κριτήρια Επιλογής Έργων

8.

Συμφωνία Εταιρικής Συνεργασίας

9.

Σύμβαση Χρηματοδότησης

10.

Έντυπο Αναφοράς Προόδου

10α.

Οδηγίες Συμπλήρωσης Αναφοράς Προόδου

11α.

Δελτίο Ωριμότητας Εταίρων με Έδρα την Κύπρο

11β.

Δελτίο Ωριμότητας Εταίρων με Έδρα την Ελλάδα

12.

Ανάλυση Παραδοτέου

13α.

Περιβαλλοντικοί Δείκτες

13β.

Δελτίο Συμβατότητας με ΣΜΠΕ

 

14.

Τεκμηρίωση Συνάφειας

15. Βασικά Χαρσκτηριστικά Έργου
16. Τεύχος Αναλυτικής Τεκμηρίωσης Θεματικών Πεδίων
 
Άξονας Προτεραιότητας
Κύριος Εταίρος
Αρ. Πρόσκλησης
Ειδικός στόχος